Đêm nhạc Phú Quang "Dương cầm lạnh và phố cũ của tôi"

15:09 12/03/2018
Đại diện: Nhạc sĩ Phú Quang

Giá vé: 800.000 - 3.000.000 VNĐ